התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ג'

המבנה העשרונישיטת הפוזיציהתפקיד האפס בכתיבת המספרתיאור מספרים במיליםכתיבת תיאור מילולי כמספרהגדלה והקטנה פי 10הגדלה והקטנה פי 100ערכי האותיות העבריות א-תעיגול מספריםאומדן פעולות דרך עיגול מספריםכפל במאונךסימני התחלקות ב-2סימני התחלקות ב-5סימני התחלקות ב-10חילוק עם שאריתסדר פעולות חשבוניותסדר פעולות החשבון וסוגרייםהשבר היסודי כחלק מיחידההשבר היסודי הגדרההשוואת שברים יסודייםישרים מקביליםהזוויתשוקי הזוויתגודל זוויות זווית ישרהמיון זוויותזוויות במצולעמדידת אורךמדידת משקלמדידת זמןהמקביליתהטרפזהמעויןהדלתוןמיון משולשים לפי זוויות