התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ד'

השבר הפשוטהמספר המעורבשמות שונים לשברמעבר משבר למספר מעורבמעבר בין מספר מעורב לשבריחס בין שברים ל-1ייצוג מספרים שלמים כשבריםחיבור וחיסור פשוט של שברים עם אותו מכנהחיבור וחיסור פשוט בין שברים דומיםהצגת האחד כשברחיבור וחיסור בין 1 לבין שבר פשוטחיבור וחיסור בין שלם גדול מ-1 לבין שבר פשוטחיבור וחיסור פשוט בין מספר מעורב ושברחיבור וחיסור פשוט בין מספרים מעורביםפירוק שבר למכפלה של שלם ושבר יסודירישום מספרים ארוכים לפי השיטה העשרונית.חילוק ארוךמספרים ראשונייםמספרים פריקיםחלוקה יחידה לגורמים ראשונייםהחזקההמספר 1 בבסיס החזקההמספר 1 במעריך החזקההאלכסוןהמלבן ותכונותיוהריבוע ותכונותיופריסת התיבההאלכסון בתיבהשטח מלבןהיקף של מלבן וריבועשטח פנים של תיבה