התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ז'

המשתנהביטויים שווי ערךחיבור וחיסור עם משתנה יחידכפל וחילוק משתנה במספרכינוס איברים דומיםכפל שבר במשתנהחוק החילוף בחיבורחוק החילוף בכפלחוק הפילוג בכפלחיבור של סכוםחיסור של סכוםחיבור של הפרשחיסור של הפרש חילוק במכפלהחילוק במנהפעולת השורשחפיפהבניית אנך או ניצבקווים מקביליםקטעים מקבילים של ישרים מקביליםישרים מתלכדיםצלעות מקבילות במלבןטענה: אם קו מאונך לאחד משני ישרים מקבילים הוא מאונך גם לישר השנימרחק בין מקביליםמשוואות ליניאריותפיתרון משוואות ליניאריות באמצעות ניסיון ובדיקהערך מוחלטחיבור של מספר שליליחיסור של מספר שלילימספרים נגדייםכפל מספר חיובי במספר שלילי (ולהיפך)כפל מספר שלילי במספר שליליחילוק מספר שלילי במספר בחיובי (ולהיפך)חילוק מספר שלילי במספר שליליחזקות חיוביות של מספרים שלילייםחזקות חיוביות של שברים פשוטיםחלקי המשולש ישר הזוויתטענה: משולשים ישרי זווית השווים בשני הניצבים אחד לאחד הם חופפיםטענה: אלכסון במלבן מחלק את המלבן לשני משולשים חופפיםטענה: האלכסונים במלבן שווים זה לזהטענה: כל משולש ישר זווית ניתן להשלים למלבן טענה: שטח משולש ישר זווית שווה למחצית מכפלת הניצביםגובה במשולש חד זוויתגובה במשולש ישר זוויתגובה במשולש כהה זווית (גובה חיצוני)שטח משולשתיכון במשולשטענה: סכום הזוויות בכול משולש שווה ל-180 מעלותטענה: במשולש ישר זווית סכום שתי הזוויות האחרות שווה ל-90 מעלותטענה: סכום הזוויות בכול מרובע הוא 360 מעלותזווית שטוחהזוויות צמודותזוויות קודקודיותטענה: זוויות קודקודיות שוות זו לזוחוצה זוויתטענה: חוצה זווית שטוחה יוצר שתי זוויות ישרותפונקציה: הגדרה (סימון באות Y)פונקציה: סימון ב (f(xפונקציה: חשיבות הערך היחיד לכל X.פונקציה: קצב השתנות.מערכת הצירים הקרטזית (X,Y)סימון ומציאת נקודות במערכת ציריםייצוג גרפי של פונקציהייצוג מספרי של פונקציהעלייה וירידה של פונקציהפונקציות שמשנות כיווןהעברת אגפים במשוואהפתרון משוואות באמצעות העברת אגפיםהפונקציה הקוויתפתרון משוואות קוויות בשיטה הגרפיתמשוואות קוויות ללא פיתרון (פונקציות מקבילות)סימני אי-השוויוןפיתרון אי-שוויונות פשוטים בצורה אלגבריתמשפט חפיפת משולשים: צ.ז.צמשפט חפיפת משולשים: ז.צ.זמשפט חפיפת משולשים: צ.צ.צ