התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ח'

יחס - הגדרהיחס בכיוון הפוךהקשר בין יחס לשבריםחישוב כמויות לפי יחסים (כיוון ישר)חישוב כמויות לפי יחסים (כיוון הפוך)יחס ישרשוויון בין יחסיםיחס הפוךפרמטריםמשוואה ליניארית - פונקציה קוויתשיפוע הפונקציה הקוויתקבוע הפונקציה הקוויתפונקציות קוויות קבועותמציאת שיפוע הפונקציה הקווית בהינתן שתי נקודותהצגת פיתרון לנוסחא של פונקציה קוויתמציאת נוסחת הפונקציה הקווית בהינתן שתי נקודותחיוביות ושליליות של פונקציהסימון תחומי חיוביות ושליליותחיוביות ושליליות בפונקציה הקוויתמציאת נקודות חיתוך של פונקציה קווית עם ציר ה-Xמציאת נקודות חיתוך של פונקציה קווית עם ציר ה-Yדמיון משולשיםיחס צלעות במשולשים דומים (צלעות פרופורציונאליות)משפט: במשולשים דומים יחס השטחים הוא ריבוע יחס הצלעותטענה: אם לשני משולשים זוויות שוות בהתאמה צלעותיהם פרופורציונאליותדמיון מצולעיםשכיחות יחסיתשכיחות יחסית והסתברותשכיחותחציוןממוצעתכונת הממוצע: הגדלת כל ערכי הקבוצה בקבועתכונת הממוצע: הכפלת כל ערכי הקבוצה בקבועמשפט פיתגורסמשפט פיתגורס – שימוש כאשר ידוע היתרהקשר בין: האחוז, ערך האחוז והכמות הכוללתמערכת של שתי משוואות ליניאריותהצגת פיתרון למערכת משוואות ליניאריתפיתרון אלגברי למערכת משוואות ליניאריות - חיבור וחיסורפיתרון אלגברי למערכת משוואות ליניאריות – הבאה למקדמים שוויםפיתרון אלגברי למערכת משוואות ליניאריות - הצבהפיתרון גרפי למערכת משוואות ליניאריותמשפט: במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוותמשפט: גובה לבסיס במשולש שווה שוקיים מחלק את המשולש לשני משולשים חופפיםמשפט: במשולשים חופפים צלעות שוות נמצאות מול זוויות שוות ולהיפךמשפט: הגובה לבסיס במשולש שווה שוקיים הוא גם חוצה זווית וגם תיכוןמשפט: במשולש ישר זווית התיכון ליתר הנו באורך מחצית היתרמשפט: משולש בעל שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקייםחוק הפילוג המורחב (פתיחת מכפלת סוגריים)פתיחת מכפלת סוגריים עם סימנים שלילייםפירוק מספרים לגורמיםהוצאת גורם משותףהוצאת גורם משותף בחיבור וחיסורצמצום שבריםהוצאת גורם משותף ביטויים אלגברייםצמצום שברים אלגבריים בעזרת הוצאת גורם משותף