התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ט'

חוקי חזקה: מכפלת ביטויים שווי-בסיסיםחוקי חזקה: חילוק ביטויים שווי-בסיסיםחוקי חזקה: מכפלת ביטויים שווי חזקהחוקי חזקה: חלוקת ביטויים שווי חזקהחוקי חזקה: העלאת ביטוי עם חזקה בחזקה נוספתחוקי חזקה: חזקת 1חוקי חזקה: חזקה כאשר מעריך החזקה הוא 0חוקי חזקה: בסיס 1חוקי חזקה: בסיס 0מספרים הופכיים של מספרים שלמיםמספרים הופכיים של שבריםחוקי חזקה: שינוי סימן בחזקהחוקי חזקה: העברת בסיס מצורת שבר יסודי לצורת שלםכתיב מדעי של מספריםנוסחת כפל מקוצר ראשונה.נוסחת כפל מקוצר שנייה.נוסחת כפל מקוצר שלישית.המשוואה הריבועיתשיטת פירוק הטרינום הריבועי כאשר a=1צמצום שברים אלגבריים בעזרת טרינוםהפונקציה y=x^2הזזה אנכית של הפונקציה Y=x^2הזזה אופקית של הפונקציה y=x^2נקודות האפס של פרבולה (פיתרון למשוואה ריבועית)השוואה לאפס: חלוקה למקרים על פי גורמיםפתירת משוואות ריבועיות כלליות (טרינום מורחב)פתרון מערכת משוואות ממעלה שנייההמספרים הרציונלייםהמספרים האי-רציונליםהמספרים הממשייםקווים מקבילים: זוויות מתחלפותקווים מקבילים: זוויות נגדיותקווים מקבילים: זוויות מתאימותטענה הפוכה: זוויות מתחלפותטענה הפוכה: זוויות מתאימותטענה הפוכה: זוויות נגדיותמקביליתמשפט: צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזומשפט: זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזומשפט: אם במרובע שני זוגות של צלעות נגדיות שוות המרובע הוא מקביליתמשפט: אם במרובע יש שני זוגות של זוויות נגדיות שוות זו לזו המרובע הוא מקביליתמשפט: אם במרובע קיים זוג צלעות נגדיות שגם שוות וגם מקבילות המרובע הוא מקביליתאלכסוני המקבילית חוצים זה את זה לקטעים שוויםמשפט: מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקביליתהגדרה: מלבןטענה: מקבילית ישרת זווית היא מלבןמשפט: זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות להמשפט: מקבילית בעלת אלכסונים שווים זה לזה היא מלבןמעויןמשפט: במעוין האלכסונים מאונכים זה לזהמשפט: במעוין האלכסונים חוצים את זוויות המעויןמקבילית שאלכסוניה מאונכים זה לזה היא מעויןמשפט: מקבילית שאחד מאלכסוניה חוצה את אחד מזוויותיה היא מעויןהגדרה: ריבועהגדרה: דלתוןמשפט: אלכסוני הדלתון מאונכים זה לזה.האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זוויות הראשמשפט: בדלתון הזוויות שאינן זוויות ראש בהכרח שוות זו לזוהגדרה: טרפזמשפט: בטרפז שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזובטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים זה לזהמשפט: טרפז בעל זוויות בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה שוקייםסכום הזוויות הפנימיות במרובע הוא 360 מעלותהגדרה: זווית חיצונית במשולשסכום הזוויות החיצוניות במשולש (במגמה אחת) שווה ל-360 מעלותמשפט: במשולש הזווית הגדולה יותר נמצאת מול הצלע הגדולה יותר ולהיפךמשפט: סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישיתהגדרה: קטע אמצעים במשולשמשפט: קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישיתמשפט: קטע היוצא מאמצע צלע אחת במשולש ומקביל לצלע השנייה חוצה גם את הצלע השלישיתהגדרה: מעגלהגדרה: רדיוס במעגלהגדרה: מיתר במעגלהגדרה: קוטר במעגלהגדרה: קשת במעגל.הגדרה: זווית מרכזית במעגלהגדרה: זווית היקפית במעגלאורך של קשת במעגלבמעגל שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם יש להן קשתות מתאימות השוות זו לזוהגדרה: קשת, מיתר וזווית מתאימיםבמעגל שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם המיתרים המתאימים להן שווים זה לזהבמעגל מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם הקשתות המתאימות להם שוות זו לזוהאנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר, חוצה את הזווית המרכזית המתאימה למיתר וחוצה את הקשת המתאימה למיתר.משפט: זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית המונחת על אותה קשתמשפט: במעגל לזוויות היקפיות שוות יש קשתות שוותמשפט: במעגל לקשתות שוות יש זוויות היקפיות שוותמשפט: ככל שמיתר במעגל גדול יותר, מרחקו מהמרכז קטן יותרהגדרה: משיק למעגלמשפט: זווית היקפית במעגל הנשענת על קוטר שווה ל-90 מעלותמשפט: זווית הכלואה בין משיק ומיתר היוצאים מנקודה אחת שעל המעגל שווה לזווית ההיקפית הנשענת על הקשת הכלואה בין המשיק והמיתרמשפט: שני משיקים היוצאים מאותה נקודה במעגל שווים זה לזהמשפט: משיק למעגל מאונך לקצה הרדיוס על היקף המעגלמשפט: קטע אמצעים במשולש שווה למחצית מהגודל של הצלע השלישית