התחבר באמצעות פייסבוק

שאלון 001

היכרות עם ציר המספרים הטבעייםציר המספרים אחדותציר העשרותציר המספרים - מאות ציר המספרים שני עברי האפס שלילי וחיוביסדר פעולות החשבוןתפקיד הסוגריים בשינוי סדר פעולות החשבוןהמשתנהפעולת כינוס האיבריםחוק הפילוג בפעולות כפלכיצד לפתוח מכפלת סוגריים הרחבת חוק הפילוגפירוק לגורמיםגורם משותף בין מספריםחיבור וחיסור הוצאת גורם משותף הוצאת גורם משותף ביטויים אלגברייםפירוק לגורמים עם נוסחת הפרש הריבועיםמשוואות ממעלה ראשונה (לינאריות)פיתרון משוואות ליניאריות באמצעות ניסיון ובדיקההעברת אגף במשוואהשימוש בהעברת אגפים לפתרון משוואותפתרון גרפי למשוואות קוויותמשוואות בהן Y לא נתון בצורה מפורשתחוקי פעולות אלגבריות על משוואותמערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונהפתרון מערכת משוואות לינאריות צורת הצגהפיתרון בצורה אלגברית למערכת משוואות ליניאריות על ידי חיבור וחיסורפתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה - הבאה למקדמים שוויםפיתרון גרפי למערכת משוואות ממעלה ראשונהפיתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה (ליניאריות): שיטת ההצבהפיתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה (ליניאריות): שיטת השוואת המקדמיםהגדרת המשוואה הריבועיתפירוק הטרינום הריבועי מקרה בו a=1שימוש בטרינום לצמצום שברים אלגברייםפתרון למשוואה ריבועית על ידי הטרינום המורחבכיצד לפתור מערכת משוואות ממעלה שנייהמשוואות ריבועיות לא מסודרותסילוק ריבוע מביטויייצוג פונקציה בצורה גרפיתהצגה מספרית של פונקציה פונקציה עולה פונקציה יורדתשינוי כיוון בפונקציההגדרת הפונקציה הקוויתמציאת שיפוע של פונקציה קוויתקבוע הפונקציה הקווית b ומשמעותופונקציה קווית קבועהחישוב שיפוע הפונקציה הקווית כאשר נתונות שתי נקודות הצגה מפורשת של פתרון לפונקציה קוויתאיך למצוא את נוסחת הפונקציה הקווית אם נתונות שתי נקודותחיוביות של פונקציה ושליליות של פונקציהסימון תחומי חיוביות ושליליות של פונקציהחיוביות ושליליות בפונקציה הקוויתחישוב ערכי נקודות חיתוך של פונקציה קווית וציר ה-Xמציאת נקודות חיתוך של פונקציה קווית עם ציר ה-Yהפרבולה הקנונית y=x^2הזזה אנכית של הפונקציה Y=x^2הזזה אופקית של הפונקציה y=x^2נקודות האפס של פרבולה כפיתרון למשוואה ריבועיתחלוקה למקרים על פי גורמים - השוואה לאפסחיתוך ישר עם הציריםחיתוך שני ישריםחיתוך פרבולה עם הציריםחיתוך ישר עם פרבולהחיתוך שתי פרבולותנוסחת אמצע הקטעשינוי נושא נוסחאהגדרה: סדרההגדרה: איבר כללי של סדרההגדרה: סדרה חשבוניתסדרה חשבונית: נוסחא למציאת הפרש – dסדרה חשבונית: נוסחא למציאת האיבר הכללי – anהגדרה: סכום סדרהסדרה חשבונית: סכום הסדרההגדרה: פונקצית הסינוס במשולש ישר זוויתהגדרה: פונקצית הקוסינוס במשולש ישר זוויתהגדרה: פונקצית הטנגנס במשולש ישר זוויתהגדרה: טבלת שכיחויות.הגדרה: הסתברות של מאורעדיאגרמת עץ הגדרההגדרת הפעולה הוצאה עם החזרההגדרה: הוצאה ללא החזרה