התחבר באמצעות פייסבוק

שאלון 002

מספרים טבעיים ציר המספריםישר המספרים או ציר המספרים - יחידותישר העשרותציר המספרים קפיצה במאותישר המספרים - מספרים שליליים ומספרים חיובייםקדימות וסדר פעולות החשבוןסימן הסוגריים בסדר פעולות החשבוןמשתניםכינוס איבריםכפל וחוק הפילוגפתיחת מכפלת סוגריים הסבר חוק הפילוג המורחב פירוק לגורמים של מספרכיצד להוציא גורם משותףהוצאת גורם משותף בפעולות חיבור וחיסורהוצאת גורם משותף ביטויים אלגברייםפירוק לגורמים על ידי שימוש בנוסחת הפרש הריבועיםהגדרה: המשוואה הלינאריתפיתרון משוואות ליניאריות באמצעות ניסיון ובדיקההעברת אגפים במשוואהפתרון משוואה על ידי העברת אגפיםפתירת משוואות קוויות על ידי גרפי המשוואותמשוואה בה Y לא נתון בצורה מפורשתחוקים של פעולות אלגבריות במשוואותמערכת משוואות ליניאריתכיצד להציג פיתרון למערכת משוואות ליניאריתפיתרון מערכת משוואות ליניאריות בשימוש באלגברה - חיבור וחיסורפיתרון אלגברי למערכת משוואות ממעלה ראשונה על ידי מקדמים שוויםמערכת משוואות ליניאריות פתרון בצורה גרפיתפיתרון מערכת משוואות לינאריות בשיטת ההצבהמערכת משוואות ממעלה ראשונה - משוואות ליניאריות פתרון בשיטת השוואת המקדמיםמשוואה ריבועית מבנה כללי והגדרהשיטת פירוק הטרינום הריבועי כאשר a=1שימוש בשיטת הטרינום לצמצום שברים אלגברייםשיטת הטרינום המורחב לפתרון משוואה ריבועיתמערכת משוואות ממעלה שנייה - פתרוןמשוואה ריבועית לא מסודרתהסרת ריבוע מביטויכיצד מעבירים אגפים במשוואהמשוואה ליניארית עם נעלם אחד ופרמטר אחד.חקירת מספר פתרונות למערכת משוואות ליניאריות עם שני נעלמים.משוואה ריבועיתפתרון משוואה ריבועית - פירוק הטרינום כאשר a=1פרבולה קנונית - הפונקציה X = Y בריבועהזזה אנכית של הפונקציה Y=x^2הזזה אופקית של הפונקציה y=x^2מציאת נקודות האפס של פרבולה על ידי פתרונות משוואה ריבועיתשימוש בהשוואה ל-0 חלוקת פתרונות למקרים על פי גורמיםהטרינום המורחב דרך לפתרון משוואה ריבועית כלליתחיתוך ישר עם הציריםנקודת חיתוך של שני ישריםנקודות חיתוך של פרבולה עם הציריםנקדות חיתוך של ישר עם פרבולהמציאת נקודת החיתוך של שתי פרבולותקטעי חיוביות ושליליות של פונקציהתחומי חיוביות ושליליות של פונקציה ודרך סימון שלהםתחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה הריבועית.נקודת קודקוד של פרבולהתחומי עלייה וירידה של פונקציהתחומי עלייה וירידה של הפונקציה הריבועיתחוקי חזקה: מכפלת ביטויים עם בסיס חזקה זההחוקי חזקות: חוק חילוק ביטויים שווי בסיסי חזקהחוקי חזקות כפל של ביטויים עם מעריך חזקה זההחוקי חזקות: חלוקת ביטויים בעלי חזקה שווהחוקי חזקות העלאה בחזקה ביטוי עם חזקה קיימתחוקי חזקות - מעריך החזקה שווה ל-1חוקי חזקה: חזקת 0חוקי חזקות: חזקה עם בסיס 1חוקי חזקות - חזקה עם בסיס 0 מספר הופכי של מספר שלםמספר הופכי של שברחוקי חזקות - שינוי סימן מעריך החזקהחוקי חזקות: שינוי הבסיס מצורת שבר יסודי לצורת שלםהסבר של פעולת השורששורש מסדר n.שורש מסדר N של מכפלה.שורש מסדר N של מנה.הקשר בין שורש מסדר N לחזקה.הגדרה של סדרה חשבוניתהגדרת האיבר הכללי של סדרההגדרה: סדרה הנדסית.סדרה הנדסית: נוסחא למציאת מנת הסדרה – Q.סדרה הנדסית: נוסחא למציאת איבר כללי.סדרה הנדסית: סכום הסדרהנוסחת הגידול והדעיכה המעריכיהכרת הסימנים גדול מ-הכרת הסימנים קטן מ-סימון אי שוויונים פתרון אלגברי לאי שוויוןשרטוט ישר משוואה ליניארית בשני משתניםתיאור גרפי של אי-שוויון ליניארי בשני משתנים.תיאורי גרפי של מערכת אי-שוויונות ליניאריים בשני משתנים.פונקצית מטרהמציאת נקודות קיצון של פונקצית מטרה (עבור תחום בצורת מצולע).מיון משולשים על פי זוויותהגדרה של מלבןהגדרה של מעוייןהוכחת המשפט האלכסונים במעוין מאונכים זה לזהמקבילית שהאלכסונים שלה מאונכים זה לזה היא גם מעויןמקבילית שאחד מאלכסוניה חוצה את אחד מזוויותיה היא מעויןהגדרה של ריבועמשולש ישר זווית - פונקציית סינוסשימוש בפונקצית הקוסינוס במשולש ישר זוויתהגדרה: פונקצית הטנגנס במשולש ישר זוויתחישוב שטח של מלבןטרפזחישוב שטח משולש על פי שתי צלעות והזווית הכלואה ביניהןשטח טרפזהגדרת המעגל הגדרת הרדיוס במעגלהגדרת המיתר במעגלהגדרה של קוטר המעגלהגדרה של הזווית המרכזית במעגלהגדרת הזווית ההיקפית במעגל הגדרה בסיסית: מישור.הגדרה בסיסית: ישר ניצב למישור.הגדרה: זווית בין ישר למישור.הגדרה: זווית בין שני מישורים.תיבה | גופים הנדסיים חישוב שטח הפנים של התיבההגדרה של פירמידהחישוב נפח פירמידהחישוב נפח של מנסרההסבר מה הוא ממוצעתכונות הממוצע כאשר מגדילים את כל ערכי הקבוצה בקבועתכונה של הממוצע הכפלת ערכי הקבוצה כולה במספר קבועהגדרה: סטיית תקן ושונותהגדרה: ציון תקןהגדרה: הסתברות של מאורעהגדרה: הוצאה עם החזרההוצאה ללא החזרה הגדרה: המאורע כקבוצת ערכיםהגדרה: איחוד מאורעותהגדרה: חיתוך מאורעותהגדרה: הסתברות של איחוד מאורעותהגדרה: הסתברות של חיתוך מאורעותמשפט: סכום ההסתברויות על מרחב שלם תמיד שווה ל-1הגדרה: מאורע משלים