התחבר באמצעות פייסבוק

שאלון 003

הגדרת ציר המספרים הטבעיים סרגל המספרים ליחידותסרגל המספרים עשרותישר המספרים ציר המאותמספרים משמאל לאפס ומימין לאפס על ישר המספריםחוק סדר הפעולות חיבור חיסור כפל וחילוקשימוש בסוגריים לצורך שינוי סדר פעולות החשבוןהגדרה של משתנהכינוס איברים דומים כיצד לכנס איברים?פעולת הכפל וחוק הפילוגפתיחת מכפלה של סוגריים בשימוש בחוק הפילוג המורחבכיצד לפרק מספר לגורמיםהוצאת גורמים משותפים בין מספריםמציאת הגורם המשותף בחיבור וחיסורהוצאת גורם משותף ביטויים אלגברייםנוסחת הפרש הריבועים וביצוע פירוק לגורמיםהגדרה של משוואה לינארית - משוואה ממעלה ראשונהפיתרון משוואות ליניאריות באמצעות ניסיון ובדיקההעברה מאגף לאגף במשוואההעברת אגפים במשוואה כאמצעי לפתרון משוואותפתרון משוואות קוויות על ידי גרפיםמשוואה שלא בצורה מפורשת של Yחוקי פעולות אלגברה במשוואותשתי משוואות ממעלה ראשונה - מערכת משוואות לינאריותפתרון מערכת משוואות לינאריות ודרך הצגתופתרון למערכת משוואות ליניאריות בטכניקות אלגבריות – הבאה למקדמים שוויםפתרון מתוך גרפים של מערכת משוואות ליניאריותשיטת ההצבה לפתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונהשיטת השוואת המקדמים לפיתרון מערכת משוואות ממעלה לינאריות - משוואות ממעלה ראשונההמשוואה הריבועית - צורה כללית והסברשיטת פירוק הטרינום הריבועי לפתרון משוואה ריבועית מקרה מיוחד בו a=1דרכים לצמצום שברים אלגבריים שיטת הטרינוםמציאת פתרונות למשוואה ריבועית על ידי שיטת הטרינום המורחבמערכת משוואות ממעלה שניה דרכי פתרוןסידור משוואה ריבועית על פי הנוסחא הכלליתביטול ריבוע בביטוימשוואות ליניאריותהעברת אגפים במשוואהמערכת משוואות ליניארית הצגת פתרון המערכתפיתרון אלגברי למערכת משוואות ממעלה ראשונה - חיבור וחיסורשיטת פירוק הטרינום הריבועי כאשר a=1פרבולה קנוניתתזוזה אנכית על ציר ה-Y של הפונקציה Y=x^2הזזה אופקית של הפונקציה y=x^2פיתרון למשוואה ריבועית על ידי נקודות האפס של פרבולה פתרון משוואה על ידי חלוקה למקרים על פי גורמים והשוואתם לאפס הטרינום המורחב - פתרון משוואות ריבועיות כלליות פתרון למערכת משוואות ממעלה שניה מציאת נקודות חיתוךהבאת משוואה ריבועית למבנה הנוסחה הכלליתנקודות חיתוך עם מערכת הצירים של ישרחישוב נקודת החיתוך בין שני ישריםחישוב נקודות חיתוך של פרבולה עם ציר ה-X וציר ה-Yחישוב נקודות חיתוך פרבולה וישרמציאת נקודות חיתוך בין שתי גרפים של פרבולותהגדרת קטע חיובי של פונקציה וקטע שלילי של פונקציהסימון תחום חיוביות ושליליות של פונקציהמרחק בין שתי נקודותנוסחה למציאת אמצע קטעהצגה גרפית של פונקציהייצוג פונקציה בצורה מספריתעלייה של פונקציה וירידה של פונקציהפונקציה שמשנה כיווןמה היא פונקציה קוויתחישוב השיפוע A של פונקציה קוויתהגדרה: קבוע הפונקציה הקוויתהגדרת של פונקציה קווית קבועהמציאת שיפוע הפונקציה הקווית מתוך שתי נקודותהצגת פיתרון לנוסחת המשוואה הליניאריתהצגת נוסחת הפונקציה הקווית כאשר נתונות שתי נקודותסימון תחום חיובי או תחום שלילי של פונקציהתחום חיובי ותחום שלילי בפונקציה קוויתמציאת נקודת חיתוך עם ציר ה-X בפונקציה קווית (משוואה לינארית)נקודת חיתוך של פונקציה קווית עם ציר ה-Y חישוב ערכי הנקודההגדרה של מעגל הרדיוס במעגל - הגדרההגדרה של מיתרים במעגלקוטר המעגל - הגדרה והסברהגדרה: המעגל הקנוניהגדרה: המעגל הכללימצבים הדדיים בין מעגל וישרחיתוך בין מעגל וישרהגדרה של משיקים למעגלהשקה בין מעגל וישרמשפט: המשיק למעגל אנך לרדיוס הפוגע בנקודת ההשקה על ההיקףמצבים הדדיים בין שני מעגליםחיתוך בין שני מעגליםהשקה של שני מעגליםמעגל המשיק לציר ה-X.מעגל המשיק לציר ה-Yמעגל המשיק לשני הציריםמציאת משוואת משיק למעגלשרטוט גרף משוואה ליניארית בשני משתנים משוואת הישרהגדרה: אסימפטוטהמציאת אסימפטוטות של 1/f(x) כאשרf(x) ידוע ומהצורה f(x)=ax+bתחומי עלייה של פונקציה ותחומי ירידה של פונקציהמציאת תחומי עלייה וירידה של 1/f(x) כאשרf(x) ידועה ומהצורה f(x)=ax+bמשפט: נקודות המפגש של f(x) עם 1/f(x) יהיו על הישרים y=1 ו-y=-1שרטוט 1/f(x) כאשרf(x) ידוע ומהצורה f(x)=ax+bפרבולה - חישוב נקודות חיתוך עם מערכת הציריםמציאת נקודת קודקוד (מקסימום) של פרבולהתחומי עלייה ותחומי ירידה של משוואה ריבועיתמציאת אסימפטוטות של 1/f(x) כאשר f(x) ידועה ומהצורה f(x)=ax^2+bx+cשרטוט הפונקציה 1 חלקי Fx כאשר Fx ידועה ומהצורה של משוואה ריבועיתהגדרה: הנגזרתנגזרת של ביטוי מהצורה x^nנגזרת של מספר קבוע Kנגזרת של ביטוי מהצורה k*f(x)נגזרת של סכום והפרשנגזרת של מכפלהערך הנגזרת של פונקציה בנקודהנגזרת של מנהשיפוע גרף הפונקציה בנקודההקשר בין נגזרת הפונקציה בנקודה לשיפוע גרף הפונקציה בנקודהמציאת נקודה על גרף הפונקציה כאשר נתון השיפוע של הגרף בנקודה זומציאת משוואת משיק לגרף הפונקציה בנקודה נתונה על גרף הפונקציההקשר בין נגזרת של פונקציה לתחומי עלייה וירידההגדרה: נקודות קיצוןמציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה באמצעות טבלההגדרה: נקודת מקסימום של פונקציההגדרה: נקודת מינימום של פונקציהמציאת סוג נקודות הקיצון של פונקציה באמצעות טבלההגדרה: הנגזרת השנייהשימוש בנגזרת השנייה לקביעת סוג נקודות הקיצוןהגדרה: נקודות מקסימום ומינימום מוחלט של פונקציה בקטע סגורנגזרת של פונקציה מהצורה 1/x^n.נגזרת של פונקציה מהצורה שורש של (n,x)נגזרת של פונקציה מורכבת כלל השרשרתהגדרה: האינטגרל הלא-מסוייםאינטגרל של ביטוי מהצורה x^nאינטגרל של ביטוי מהצורה K כפול f(x)אינטגרל של ביטוי מהצורה kאינטגרל של סכום והפרשמציאת פונקציה קדומה על פי נגזרת ונתון נוסףהאינטגרל של הפונקציה 1 חלקי X בריבועהאינטגרל של הפונקציה שורש של Xאינטגרל של פונקציה מורכבתהגדרה: האינטגרל המסויםהקשר בין האינטגרל המסוים לבין שטחחישוב שטח הנמצא תחת שתי פונקציות שונות.